Year of 2015

President: Mary Mahaffey

Vice President: Yunchuan Liu

Secretary: Kate Chow, Sarah Wang

Accountant: Yunling Man

Membership Director: Wenqing Zhang

Social Director: Shiping Bao

Culture Director: Jie Wu

Communication Director: Kang Sun

Community Liaison: Ning Zulauf


Year of 2014

President: Michelle Lu

Secretary: Kate Chow

Treasure: Danyao Su

Social Director: Yunling Man

Director at Large: Thomas Chen

Membership Director: Lei Shanbhag

Culture Director: Ning Zulauf

Fundraising Director: Mary Mahaffey

Communications Director: Lian Ruan


Year of 2013

President: Michelle Lu

Secretary: Kate Chow

Treasure: Danyao Su

Social Director: Yunling Man

Director at Large: Thomas Chen

Membership Director: Lei Shanbhag

Culture Director: Ning Zulauf

Fundraising Director: Mary Mahaffey

Communications Director: Sherry Zhou Qi


Year of 2012

President: Thomas Chen

Secretary: Mary Mahaffey

Treasure: Danyao Su

Communications Director: Sherry Zhou Qi

Social Director: Yunling Man

Membership Director: Lei Shanbhag

Culture Director: Michelle Lu


Year of 2011

President: Thomas Chen

Mary Mahaffey

Lydia Xiang

Lolita Chuang

Yunling Man

Jean Jie Lu

Michelle Lu


Year of 2010

President: Yu Wang

Mike Ying

Jean Lu

Ya-Hsin Chen

Lydia Xiong

Lolita Chung

Hsiao-Ching Chen

Xiao hong Wang


Year of 2009

President: Lydia L. H. Huang

Mike Ying/ Yu Wang

Hsiao-Ching Chen

Tong Zhang

Yan Cai

Ya-Hsin Chen

Xiaohong Wang


Year of 2008

President: Yi-kwei Wen

Lydia L. H. Huang

Wanhong Yang

Tong Zhang

Yan Cai

Hui-Chung Wang

Lolita Chuang

Jennifer Smith


Year of 2007

President: Mei-In Melissa Chou

Yi-kwei Wen

Wanhong Yang

Susan Liu

Waijer Hsia

Hui-Chung Wang

Humphrey Yao

Jennifer Smith


Year of 2006

President: Kam Wong

Mei-In Melissa Chou

Jufang Huang

Susan Liu

Weijer Hsia

Hongzhi Ni

Humphrey Yao


Year of 2005

President: James Liaw

Kam Wu Wong

Jufang Huang

Wen-Lin Wu

Jane Hsieh

Sue Ye

Hongzhi Ni

Tze-Huey Chiou Peng

Humphrey Yao


Year of 2004

President: Kong-Ling Yang

James Liaw

Susan Chou

Wen-Lin Wu

Sue Ye

Jane Hsieh

Randy Yang

Tze-Huey Chiou

Peng


Year of 2003

President: Kai-Wing Chow

Kong-Ling Yang

David Chih

Lisn Chen

Cathy Ito

Yu Wang

John Chen

Zong Qi Cai

Lydia Fung


Year of 2002

President: Ruth C. King

Sherry Chen

Kai-Wing Chow

Lolita Chuang

Ya-Shu Feng

Albert T. Hsui

Zhuangjie Li

David Lin


Year of 2001

President: Mankin Mak

Ya-Shu Feng

Poshek Fu

Ruth C. King

David Lin

Lei Tian

George T. Yu


Year of 2000

President: Shau-Jin Chang

Xin-Zhong Liang/ Chew-Chin Phua

Joanne W. Chou

Lolita Chuang

Posheck Fu

Charlie Z. Li

David Lin

Mankin Mak

George T. Yu

Kung-Chie Yeh (Senior Advisor)